ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Κατασκευαστική – οικοδομική - ατομική επιχείρηση, έχει το 50% οικοδομής σε εξέλιξη με άδεια του 2005, με καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ (σε ημιτελή κατάσταση στάδιο τοιχοποιίας σήμερα). Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης – οικοπεδούχος. Κατά την διάρκεια της ανέγερσης καταχωρίζαμε τα έξοδα στο βιβλίο εσοδών - εξόδων με αποτέλεσμα να έχουμε ζημίες τα αντίστοιχα φορολογικά έτη. Σήμερα αποφασίστηκε η ατομική να πουλήσει το 50% που της ανήκει στον οικοπεδούχο. Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί σαν κέρδος; ή τα έξοδα της ανοικοδόμησης μπορούν να υπολογιστούν αφαιρετικά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, του άρθρου 72, του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) η πώληση οικοδομής για την οποία η άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, φορολογείται με τεκμαρτό τρόπο βάσει του άρθρου 34, του Ν. 2238/1994. Ειδικότερα, το φορολογητέο κέρδος προσδιορίζεται με συντελεστή 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Αντίστοιχα, το έξοδα δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον η οικοδομική επιχείρηση τηρεί τα λογιστικά της αρχεία ακολουθώντας το απλογραφικό σύστημα (βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα Η΄ του εντύπου Ε3, Πολ. 1043/2017).

 

Αντιθέτως, αξίζει να τονίσουμε ότι το τυχόν κέρδος από την οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, καθώς και ποσοστού επί των ιδιοκτησιών αυτών που δεν συνιστούν «κτίσμα», φορολογείτε σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (έσοδα μείον έξοδα). Σχετική ως προς το θέμα αυτό είναι η απόφαση αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1142289 ΕΞ 2016, με βάση την οποία δεν εφαρμόζεται ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του κέρδους στην πώληση άλλων ακινήτων πλην οικοδομών.