ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Πως ασφαλίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία τους διαιτητές και παρατηρητές; Η αμοιβή τους από 20€ έως 44€, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι προκαθορισμένες από την ΕΠΟ. Επίσης προσκομίζουν εξοδολόγιο που περιλαμβάνει έξοδα κίνησης με αποζημίωση 0,30€ ανά χ.λμ. υποχρεωτικά σύμφωνα με την ΕΠΟ, έξοδα διοδίων και αμοιβή για μεταφορά με ΤΑΞΙ. Για τα έξοδα αυτά δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά. Είναι ορθό τα ποσά αυτά να τα χειριστούμε ως εισόδημα; Πως θα τα χειριστούμε τόσο ασφαλιστικά όσο και φορολογικά δεδομένου ότι εξαιρούνται από την αμοιβή με εργόσημο όπως οι διαιτητές των ΠΑΕ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Η ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμοιβών που καταβάλλονται σε διαιτητές και παρατηρητές που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικούς αγώνες, εξαρτάται από το είδος της επαγγελματικής τους σχέσης. Εφόσον, δηλαδή, οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν αφορούν εξαρτημένη εργασία, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και ταυτόχρονα αποτελούν για τους δικαιούχους της αμοιβής παρεπόμενη ή ευκαιριακή δραστηριότητα (Εγκ. ΕΦΚΑ 33/2022), δύναται να αμείβονται με τιμολόγιο για λήψη υπηρεσίας από ιδιώτη ή όπως συνηθέστερα λέγεται, με «τίτλο κτήσης». Τα ανωτέρω φορολογικά παραστατικά εκδίδονται από τον φορέα που λαμβάνει τις υπηρεσίες του ιδιώτη διαιτητή (παρ. 10, άρθρο 8, των ΕΛΠ βλ. και Πολ. 1003/2014).

Από φορολογικής πλευράς, οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες η οντότητα που καταβάλλει την αμοιβή προβαίνει σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% και χαρτοσήμου 3,6% επί της ακαθάριστης αμοιβής. Τα σχετικά ποσά αποδίδονται στο δημόσιο με την υποβολή μηνιαίου αρχείου (κωδ. 6) σύμφωνα με τις οδηγίες της Α. 1101/2019 (βλ. παράρτημα Β).

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις των εν λόγω αμοιβών, έχουν εφαρμογή η Εγκ. ΕΦΚΑ 33/2022, καθώς και η προγενέστερη 14/2019. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέσω της ΑΠΔ, υπολογίζονται μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και του χαρτοσήμου.