ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Κάτοικος εξωτερικού έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης σε ακίνητο 228 τ.μ. (ως επικαρπία έχει δηλωθεί στο Ε9). Αυτό το ακίνητο, που το έχει μεν μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα στην κόρη του (επιμέλεια η σύζυγος), αλλά έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης, το παραχωρεί δωρεάν στη μητέρα του που επίσης είναι κάτοικος εξωτερικού. Στο Ε1 της μητέρας το ακίνητο δηλώνεται ως δευτερεύουσα κατοικία επειδή είναι κάτοικος εξωτερικού. Ισχύει ο υπολογισμός του μισθώματος μόνο για τα επιπλέον τετραγωνικά των 200 (όπως ισχύει για τη κυριά κατοικία) αφού ουσιαστικά η μητέρα το χρησιμοποιεί ως κύρια στην Ελλάδα?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, του ΚΦΕ, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται και εκείνο που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης (Πολ. 1069/2015).

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που παραχωρείται κάποιο ακίνητο από γονείς προς τέκνα ή αντίστροφα, επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.

Επιπροσθέτως, οι κάτοικοι εξωτερικού θεωρείται ότι, εκ των πραγμάτων, δε διαθέτουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα.

Συνεπώς, στην περίπτωση που αναφέρετε, δεν τίθεται θέμα απαλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου από το σχετικό εισόδημα, καθώς η κατοικία που παραχωρείται δωρεάν στην μητέρα του, δε χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει ετήσιο εισόδημα ίσο με το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που παραχωρείται δωρεάν.