ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Προμηθευτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, (Αστικός Συνεταιρισμός Ν. 1667/1986) με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του, αποφασίζει την επιβολή μηνιαίας συνδρομής στα μέλη του για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. (Ενοίκιο, ΔΕΚΟ, μισθοδοσία, κ.λπ.) Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις; (χαρτόσημο, εισόδημα, ΦΠΑ, κ.λπ.) Ποιες είναι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός; (αποθεματικό, ανόργανα έσοδα, κ.λπ.) Σε περίπτωση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, αρκεί η εγγραφή των ποσών στο βιβλίο ταμείου;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Σύμφωνα με την περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 45 του ΚΦΕ, οι συνεταιρισμοί υπάγονται σε φορολογία για το εισόδημα που αποκτούν, όπως και τα λοιπά νομικά πρόσωπα. Επομένως, ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος γίνεται ακολουθώντας τις γενικές διατάξεις της φορολογίας. Σημειώνεται ότι τυχόν συνδρομές των μελών γενικά δε νοούνται στην περίπτωση νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Άρα οι όποιες χορηγίες ή εισφορές των εταίρων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυξήσεις του κεφαλαίου (του ύψους της «εταιρικής μερίδας» όπως ονομάζεται) του συνεταιρισμού, με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού του. Επομένως, οι σχετικές λογιστικές εγγραφές για τις νέες εισφορές των μελών θα είναι εκείνες που διενεργούνται στην περίπτωση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου (χρέωση λογ. 38.02 - Καταθέσεις όψεως σε πίστωση 42 - Καταθέσεις ιδιοκτητών και εν συνεχεία μεταφορά στον λογ. 40 – Κεφάλαιο, με την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού).

 

2. ΕΛΠ

 

Ο συνεταιρισμός ως οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και επιδιώκει την δημιουργία κέρδους και κατ’ επέκταση οικονομικού οφέλους για τα μέλη του, υπάγεται στις διατάξεις των ΕΛΠ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 3, οι οντότητες που συντάσσουν ισολογισμό υποχρεούνται στην τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Η πρόταση αυτή φαίνεται να έχει εφαρμογή και για τους συνεταιρισμούς που με βάση το άρθρο 9, του Ν. 1667/1986, υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού. Ωστόσο, από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 2γ, του άρθρου 1 και την παρ. 13, του άρθρου 3, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης των λογιστικών αρχείων με το απλογραφικό σύστημα (βλ. παρ. 12, άρθρο 3), για όσες οντότητες υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία πλην των ΕΛΠ (βλ. και παρ. 3.10.1, Πολ. 1003/2014) .

Το ΣΛΟΤ, εντοπίζοντας τη διάσταση αυτή, εξέδωσε τη γνωμάτευση υπ. αριθμ. 1270/2019 στην οποία αναφέρει ότι από την τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί μία αξιόπιστη πλήρης σειρά χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.). Επομένως, εφόσον από τον νόμο και το καταστατικό του συνεταιρισμού επιβάλλεται η υποχρέωση καταρτίσεως πλήρους σειράς χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.), είναι αναγκαίο ο συνεταιρισμός να τηρεί πλήρες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

 

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η εμπορική δραστηριότητα του συνεταιρισμού υπάγεται σε ΦΠΑ και όχι σε χαρτόσημο, όπως και των λοιπών επιχειρήσεων.