ΜΔΕφΑθ 1459/2021 [Πίνακας προσωπικού]

Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού. Πρόστιμο

ΜΔΕφΑθ 1459/2021 Τμ. 8ο

Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού. Τυπική παράβαση. Απλή διαπίστωση αντικειμενικού γεγονότος. Δέσμια αρμοδιότητα. Μαχητό τεκμήριο ύπαρξης εργασιακής σχέσης. Δυνατότητα ανατροπής τεκμηρίου. Απόδειξη μη ύπαρξης σχέσης εργασίας. Δημόσια έγγραφα. Δελτίο ελέγχου. Πλήρης απόδειξη βεβαιωθέντων από δημόσιο όργανο. Δεν αρκεί η απλή παρουσία προσώπου στο χώρο επιχείρησης.