ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατά το Ν. 4919/2022 (άρθρο 16 παρ. ιστ) υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι και οι ατομικές επιχειρήσεις με εμπορική δράση. Στο άρθρο 56 του ίδιου νόμου αποφασίζεται η δημιουργία του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. στο οποίο εγγράφονται οικειοθελώς πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. Όλοι σχεδόν οι ΚΑΔ που αφορούν μηχανικούς εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΥΑ 90043/2021, δηλαδή θεωρούνται εμπορικές δραστηριότητες. Έχουν οι μηχανικοί υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ-με ποιες προθεσμίες; Η εγγραφή στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. απαλλάσσει από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4919/2022 που αναφέρετε, υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι, μεταξύ άλλων, και οι ατομικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκαταστημένες στην Ελλάδα και έχουν σκοπό το κέρδος. Ακολούθως, δημοσιεύτηκε η ερμηνευτική απόφαση υπ. αριθμ. 44070/2022, η οποία αναφέρει ότι οι ατομικές επιχειρήσεις που εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ εφόσον:   

α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα ή

β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή/και εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει και προσάρτημα με τους σχετικούς ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και άρα οι φορείς αυτών είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας αναφέρεται στο προσάρτημα υφίσταται η υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης,  τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη εμπορικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ και δεν έχουν λάβει αριθμό ΓΕΜΗ., η διαδικασία εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται σε τακτά διαστήματα, ηλεκτρονικά, μέσω της ανταλλαγής πράξεων και στοιχείων με το αντίστοιχο μητρώο της ΑΑΔΕ Σε κάθε περίπτωση, ο υπόχρεος εγγραφής δύναται να αιτείται την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση άμεσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνεται κυρίως μέσω της επικοινωνίας των δύο υπηρεσιών, δίχως αυτό να αποκλείει την εγγραφή στο ΓΕΜΗ ύστερα από αίτηση του ίδιου του ατομικού επιχειρηματία.

Τέλος, αναφέρουμε ότι η εγγραφή στο ΓΕΜΜΕΦ είναι προαιρετική και καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και συγχρόνως είναι εγγεγραμμένα στους παρακάτω φορείς (βλ. απόφαση αρ. πρωτ. 52871/2022):

- Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

- Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

- Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

- Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

- Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

- Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

- Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

- Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.