ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ ΟΕ

Φυσικό πρόσωπο είναι διαχειριστής και συμμετέχει και ως ομόρρυθμος εταίρος σε δύο ομόρρυθμες εταιρείες και ταυτόχρονα δεν ασκεί κάποια ατομική δραστηριότητα. Το φορολογικό έτος 2021 και οι δύο ομόρρυθμες εταιρείες που συμμετέχει έχουν ζημίες. Δεδομένου ότι η Πολ. 1113/2015 αναφέρει ότι ο εταίρος εκπίπτει τις ασφαλιστικές εισφορές του από την εταιρεία που έχει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα και δεν αναφέρει κάτι για την παραπάνω περιγραφόμενη περίπτωση. Πιστεύετε ότι ο εταίρος μπορεί να επιλέξει σε όποια από τις δύο ζημιογόνες ΟΕ θέλει να εκπέσει τις ασφαλιστικές του εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πράγματι για την περίπτωση που αναφέρετε δεν υπάρχει σαφή οδηγία από τη φορολογική Διοίκηση. Κατά την γνώμη μας, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκπέσει τη δαπάνη της ασφαλιστικής του εισφοράς από την εταιρεία που έχει τη μικρότερη ζημιά ή από εκείνη που κατά την προηγούμενη χρήση είχε το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα. Θεωρούμε ότι πρόθεση της διοίκησης είναι η έκπτωση της ασφαλιστικής εισφοράς να γίνεται με βάση κάποιο σταθερό κριτήριο (κερδοφορία) και όχι κατ’ επιλογή του φορολογούμενου.