ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΝΠ ΜΚΧ

ΝΠΔΔ καθώς και ΝΠΙΔ Μ.Κ.Χ (θρησκευτικού περιεχομένου) λαμβάνουν δωρεές από φυσικά ή μη πρόσωπα. Για τις δωρεές αυτές εκδίδει και παραδίδει τις αντίστοιχες αποδείξεις. Με βάση το Ν.4738/20 αρ. 300 έχουμε αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών για δικαιούχους Ν.Π. του αρθ. 25 Ν. 2961/01 παρ. 3 έως 30/06/2022 όπως παρατάθηκε (αρθ. 47 Ν.4876/21) Ποιες άλλες ενέργειες – διαδικασίες αναλυτικά θα πρέπει (ή θα έπρεπε) να ακολουθηθούν (π.χ. δήλωση φόρου στο κεφάλαιο - έστω και με απαλλαγή του φόρου) προκειμένου να διασφαλιστούν τα Ν.Π. για τις εν λόγω δωρεές σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι δωρεές που εισπράττουν τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους δε θεωρούνται εισόδημα και συνεπώς δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

 

Περαιτέρω, τυχόν χρηματικές δωρεές που γίνονται προς ΝΠ μη κερδοσκοπικά, τόσο από φυσικά όσο και από άλλα ΝΠ, υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαίου (ΚΝ 2961/2001). Ειδικότερα, η φορολόγηση δωρεών προς ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέρχεται σε 0,5% επί του ποσού, ύστερα από αφαίρεση αφορολογήτου 1.000 ευρώ κατ’ έτος (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 43).

Η βεβαίωση και απόδοση του σχετικού φόρου στο δημόσιο γίνεται με την υποβολή δήλωσης (στο τμήμα κεφαλαίου της αρμόδιας ΔΟΥ του δωρεοδόχου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, του ΝΠΙΔ) εντός 6 μηνών από την παράδοση σε αυτόν, του αντικειμένου της δωρεάς (παρ. 5, του άρθρου 86, του ΚΝ 2961/2000).

 

Ωστόσο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 300, του Ν. 4738/2020 παρέχεται απαλλαγή από τον ανωτέρω φόρο μέχρι τις 31.12.2022 (άρθρο 54, του Ν. 4949/2022).

 

Τονίζεται δε, τέλος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ, της παρ. Β, του άρθρου 43, προβλέπεται γενική απαλλαγή στη φορολόγηση δωρεών χρηματικών ποσών που λαμβάνουν χώρα μεταξύ εκκλησιαστικών προσώπων. Τέτοια πρόσωπα νοούνται (παρ. 3α, του άρθρου 25, του Ν. 2961/2001), τα Ν.Π.Δ.Δ., οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.