ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ 55200000 εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα με τρία διαμερίσματα. Υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού τεκμαρτού ενοικίου ποσοστού 3% ως ιδιόχρηση, αφού οι ιδιοκτησίες ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο που έχει την ατομική επιχείρηση?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 39, του ΚΦΕ, ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

Κατά την άποψή μας, στην έννοια της ιδιόχρησης περιλαμβάνονται τα ακίνητα εκείνα που χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους και δεν αποφέρουν στον ίδιο εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση. Από την έννοια της ιδιόχρησης εξαιρούνται τα ακίνητα εκείνα που ιδιοκατοικούνται, καθώς οι κατοικίες αυτές λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (βλ. Πολ. 1069/2015).

Επομένως, σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο, μία ατομική επιχείρηση ή μία εταιρεία, με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων η οποία προβαίνει σε μισθώσεις ιδιόκτητων ακινήτων, δε θεωρείται ότι ιδιοχρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, καθώς αποκτά πραγματικό (φορολογητέο) εισόδημα από τη χρήση τους. Αντιθέτως, όταν μία ατομική επιχείρηση ή μία εταιρεία έχει την έδρα της σε ιδιόκτητο ακίνητο θεωρείται ότι αποκτά τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση με βάση τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.