ΌΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Θα ήθελα να σας ρωτήσω βάσει ποιων Νόμων τίθενται τα όρια για τη συμπλήρωση τακτικού αποθεματικού και παρακρατηθέντων κερδών (αν υπάρχει κάποιο όριο) για τις ΑΕ και ΕΠΕ τη χρονική περίοδο 2009-2012? Πιο συγκεκριμένα θα με ενδιέφερε να πληροφορηθώ για τα προαναφερθέντα μεγέθη του ισολογισμού αν υπάρχει ανώτατο όριο που ορίζεται από τη Νομοθεσία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις ΑΕ την περίοδο 2009 – 2012 είχαν εφαρμογή οι προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 44, του ΚΝ 2190/1920[1], σύμφωνα με τις οποίες: Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιώ.

Όμοια για τις ΕΠΕ, η σχετική υποχρέωση παρακράτησης μέρους των κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αναφέρεται στο άρθρο 24, του Ν. 3190/1955.

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, η εν λόγω υποχρέωση παύει να υφίσταται όταν το ύψος του τακτικού αποθεματικού φτάσει το 1/3 του μετοχικού (στην περίπτωση της ΑΕ) ή εταιρικού (στην περίπτωση της ΕΠΕ) κεφαλαίου.


[1] Υπογραμμίζεται ότι από 1/1/2019, οι σχετικές διατάξεις ενσωματώνονται στο άρθρο 158, του νέου Ν. 4548/2018 για τις ΑΕ.