ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ

Νεοσύστατη ΟΕ έχει υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 4399/2016 ως ξενοδοχειακή εταιρεία. Το ερώτημα είναι με την απαλλαγή του ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών (πάγια), δύναται η οντότητα να συμπεριλάβει και λήψη υπηρεσιών όπως π.χ. άδεια οικοδομής αμοιβές κ.λπ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 10, του Ν. 4399/2016, δεν προβλέπεται απαλλαγή ΦΠΑ στα είδη των ενισχύσεων των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγων νόμου. Προβλέπεται δε, φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, υπό τις προϋποθέσεις του περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 10 του εν λόγω νόμου.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες κατασκευής ενός επενδυτικού αγαθού (λ.χ. ξενοδοχείου), υπάγονται και τα έξοδα που αφορούν την εργασία τυχόν αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για τη σύνταξη του σχεδίου και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.