ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Σε περίπτωση εισαγωγών παγίων από Τρίτη Χώρα με το τιμολόγιο του προμηθευτή να είναι μηνός Δεκεμβρίου αλλά η διασάφηση και πληρωμή του ΦΠΑ τρίτων χωρών να έγινε τον επόμενο μήνα, σε ποια περιοδική δήλωση πρέπει να εκπεσθεί αυτός ο ΦΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 17, του κώδικα ΦΠΑ, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του εν λόγω νόμου, η εισαγωγή του αγαθού πραγματοποιείται κατά το χρόνο που εκείνο εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος, από χώρα εκτός ΕΕ και κατατίθεται το σχετικό παραστατικό για τον τελωνισμό του (διασάφηση εισαγωγής). Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη εισαγωγή θα περιληφθεί στην δήλωση ΦΠΑ της περιόδου του Ιανουαρίου βάσει της ημερομηνίας της σχετικής διασάφησης εισαγωγής.