ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΕ

Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού σε ΙΚΕ, πρέπει να διενεργείται κάθε χρόνο ακόμα και όταν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει την διανομή μερίσματος?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 100, του Ν. 4072/2012, κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανεξαρτήτως της διανομής μερίσματος, εφόσον υφίστανται για τη χρήση λογιστικά κέρδη, θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση 5% (1/20) επί των καθαρών αυτών κερδών ως τακτικό αποθεματικό. Σημειώνεται ότι ο νόμος δεν προβλέπει όριο στην υποχρέωση κράτησης τακτικού αποθεματικού όπως στην περίπτωση της ΑΕ. Στην περίπτωση που το ύψος του τακτικού αποθεματικού κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό από τα μέλη της εταιρείας, η ΓΣ μπορεί να αποφασίσει την κεφαλαιοποίηση, και εν συνεχεία, τη διανομή του, με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.