ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ποιος πρέπει να είναι ο λογιστικός χειρισμός για τη διαγραφή παλαιών πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών και πιστωτών και εφόσον έχει περάσει η πενταετία και δεν έχουν διεκδικηθεί από την πλευρά τους;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 25 των ΕΛΠ, το κέρδος αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, («Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις»). Τα σχετικά ποσά μπορούν να πιστωθούν σε υπολογαριασμό του 79.01 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη», αφού έχουν έκτακτο και ανόργανο χαρακτήρα. Τα ποσά των διαγραφών αυτών θα λάβουν μέρος στην διαδικασία προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος της επιχείρησης (άρθρο 21 ΚΦΕ). Σκόπιμο θεωρείται και εδώ να ενημερώσετε τους προμηθευτές σας για το γεγονός ότι δεν προτίθεστε να καταβάλλετε τις οφειλές (εφόσον είναι εφικτό).