ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID

Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε η επιδότηση ενοικίων (80%) σε νομικά πρόσωπα (Γ΄ κατηγορίας) σε ποιους λογαριασμούς λογιστικής καταχωρούνται?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Η επιδότηση του ενοικίου λόγω COVID, από την πλευρά του εκμισθωτή καταχωρίζεται σε σχετικό υπολογαριασμό του λογ. 33.03[1] - Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες, σε πίστωση του 58 – Κρατικές επιχορηγήσεις. Με την είσπραξη της επιδότησης χρεώνεται ο λογ. 38.02 - Καταθέσεις όψεως, σε πίστωση του 33.03. Ενώ η αναγνώριση του εσόδου της επιδότησης γίνεται με χρέωση του λογ. 58 σε πίστωση του 71.03 - Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων.

Από την πλευρά του μισθωτή, το ποσό του μισθώματος θα καταχωρισθεί απευθείας, μειωμένο, στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, δίχως να απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός.


[1] Η κωδικοποιίηση των λογαριασμών είναι αυτή που ακολουθεί το υπόδειγμα στο παράρτημα Γ, του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ).