ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΠΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από Δικηγορική Εταιρεία παραλαμβάνουμε ΤΠΥ συνολικού ποσού 517,08€ ,στο οποίο αναγράφονται οι παρακρατηθέντες φόροι. Φόρος επί του ποσού αναφοράς ΕΦΚΑ 83,40€, φόρο από ΔΣΠ 15% =62,55€ & εισφορών =16€, κράτηση σύμφωνα με το αρθρ.29 Ν.4596/2019 =0,4€ και κατεβλήθη για ένσημα το ποσό των 6€. Ποια είναι η λογιστική απεικόνιση στα βιβλία μας; Θα πρέπει να μας στέλνουν και το Γραμμάτιο Προείσπραξης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο λήπτης του τιμολογίου της δικηγορικής εταιρείας δεν αποδίδει τον ΕΦΚΑ, τους φόρους ΔΣΠ και τις υπόλοιπες σχετικές κρατήσεις που αναφέρονται στο ερώτημά σας. Καταγράφονται από την δικηγορική εταιρεία μόνο προς δική σας ενημέρωση. Θα εκπέσετε όμως τον ΦΠΑ  24%, ως λήπτης υπηρεσίας. Για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα, έστω ότι η δικηγορική εταιρεία εκδίδει ΤΠΥ αξίας €1.000,00. Ανεξαρτήτως κρατήσεων που πιθανόν αναφέρονται για πληροφοριακούς λόγους στο σώμα του τιμολογίου, η εγγραφή που πρέπει να γίνει στο βιβλίο του λήπτη είναι η εξής:

 

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

61.90   Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

€1.000

 

54.00   Φόρος προστιθέμενης αξίας

€240

 

50.00   Δικηγορική εταιρεία

 

€1.240