ΜΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Μπορεί ΙΚΕ με διανεμηθέντα, φορολογηθέντα αλλά μη αναληφθέντα κέρδη προηγούμενων ετών που έχουν καταχωρισθεί σε πίστωση προσωπικών λογαριασμών εταίρων να προβεί σε:

1) Δημιουργία αποθεματικών (σε ποιους λογαριασμούς της καθαρής θέσης;) με σκοπό α) είτε την μελλοντική κεφαλαιοποίησή τους β) ή τον συμψηφισμό τους με ζημιές (αποφεύγοντας κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών);

2) Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό των άνω κερδών ή αποθεματικών βάσει Ν. 4548/2018 ή άλλου; Αν ναι, οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου; Ισχύει για ΙΚΕ η Πολ. 1079/2017 περί μη εφαρμογής στις ΕΠΕ του άρθρου 1, ΝΔ 1195/1942 (Παραγραφή κερδών 5ετίας & απόδοση στο κράτος).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα καθαρά (μετά φόρων) κέρδη της μιας ΙΚΕ που απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού της παρ. 2, του άρθρου 100, του Ν. 4072/2012, διανέμονται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των εταίρων ή κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, αναφορικά με το σχηματισμό ειδικών αποθεματικών. Σημειώνεται ότι ως ειδικό αποθεματικό θεωρείται οποιοδήποτε αποθεματικό αποφασίζεται από τους εταίρους λ.χ. για την αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού ή την πραγματοποίηση κάποιας επένδυσης κ.λπ. Τα σχετικά ποσά των ειδικών αποθεματικών καταχωρίζονται στους υπολογαριασμούς του λογ. 48 - Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά. Τελικώς, το μη διανεμηθέν κέρδος που η παρακράτησή του δεν γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, καταχωρίζεται στο λογ. 49 – Αποτελέσματα εις νέο.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που αναφέρετε η εταιρεία έχει προβεί σε διανομή μερισμάτων τα οποία όμως δεν έχουν, μέχρι στιγμής, καταβληθεί στους εταίρους. Τα εν λόγω ποσά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν, δηλαδή να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 77, του Ν. 4072/2012. Ειδικότερα, οι διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 20, του Ν. 4548/2018 (περί ΑΕ) προβλέπουν τη δυνατότητα καταβολής των εταιρικών εισφορών με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Εφόσον, λοιπόν, οι σχετικές διατάξεις μπορούν να τύχουν εφαρμογής και στην ΙΚΕ, είναι εφικτή η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας προς τα μέλη της. Προκειμένου να διαπιστωθεί η παραπάνω δυνατότητα προτείνουμε την υποβολή σχετικού ερωτήματος στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΙΚΕ. Διαφορετικά, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε καταβολή των σχετικών ποσών στους εταίρους και εν συνεχεία να γίνει η επανακατάθεσή τους σε αυτή για το σκοπό της αύξησης του κεφαλαίου. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου οφείλεται και στις δύο περιπτώσεις καθότι η αύξηση πραγματοποιείται ουσιαστικά με καταβολή νέων εισφορών και όχι ύστερα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (βλ. παρ. 2, άρθρο 22, του ΚΝ 1676/1986).

Τέλος, κατά την άποψή μας, τα όσα προβλέπονται στην Πολ. 1079/2017, για την ΕΠΕ δύναται να ισχύουν και για την ΙΚΕ με την επιφύλαξη ειδικότερης οδηγίας ή δικαστικής απόφασης.