ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ MAIN-COURANTE ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Mε βάση τα ΕΛΠ μπορεί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να καταχωρεί τα ημερήσια έσοδα της από το main courante και όχι από τα εκ δοθέντα παραστατικά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Στην ερώτησή σας έχει δοθεί απάντηση από τον Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, που βασίζεται στην παράγραφο 5.7.3 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και την λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ «τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.» Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014 «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: 

 

α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. 

 

β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.»

 

Συνεπώς, μπορούν να γίνουν λογιστικές εγγραφές με βάση το main courante εφόσον μπορεί να γίνει έλεγχος και συσχέτιση των συναλλαγών. Η υποχρέωση έκδοσης παραστατικού παραμένει.