ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΚ ΑΠΟ ΔΗΜΟ

Δήμος μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα με δραστηριότητα κωδικό 55301100 υπηρεσίες κατασκήνωσης (CAMPING)? Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί προκειμένου να είναι νόμιμη μια τέτοια δραστηριότητα ?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Βάσει του άρθρου 252 του νόμου 3463/2006, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής:

α. Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις,

β. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.

 

Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συνιστώνται είτε μόνον από έναν ή περισσότερους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, οι ανώνυμες εταιρείες έχουν, ανάμεσα σε άλλα, ως αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου.

Επίσης, βάσει της υπουργικής απόφασης 530992/28.9.87 ΦΕΚ 557, ορίζονται κατηγορίες κατασκηνώσεων ανάλογα με τις υποδομές τους σε Α, Β, Γ. Πέραν αυτών, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας κατασκηνώσεων απλής μορφής (Δ΄ Τάξης) μόνο σε δήμους ή κοινότητες ή δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις με τους εξής περιορισμούς:

α. Η μονάδα θα δημιουργείται σε γήπεδο ιδιοκτησίας του δήμου ή της κοινότητας ή της επιχείρησης (δημοτικής ή κοινοτικής)

β. Απαγορεύεται η μίσθωση των κατασκηνώσεων Δ΄ Τάξης σε ιδιώτες

γ. Η ίδρυση κατασκήνωσης Δ΄ Τάξης θα είναι επιτρεπτή μόνον όταν αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατη από τα στοιχεία του οικοπέδου και τους πόρους του ΟΤΑ η δημιουργία ανώτερης τάξης και εφόσον δεν υπάρχει άλλο CAMPING στα διοικητικά όρια του ΟΤΑ.

Επομένως, κρίνοντας συνδυαστικά, επιτρέπεται στους δήμους να ιδρύσουν εταιρεία με σκοπό τις υπηρεσίες κατασκήνωσης. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή από τους δήμους, η άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας με την μορφή υποκαταστήματος.