ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

Διευκρινίσεις επί  της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020  «Μέτρα  στήριξης 
εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό 
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά 
βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων 
έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (1078 Β’)