Α.1038/17.3.2020

Τροποποίηση της Α.1099/2019 Απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό  του ηλεκτρονικού τρόπου 
υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής  εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α  του ν.4172/2013 που 
παρακρατούνται στο εισόδημα  από  μισθωτή εργασία και 
συντάξεις.