ΕγκΥΠΕΚΑΑ.Φ.40021.οικ10597.487.11.3.2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4670/2020 σχετικά με τη 
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για 
παροχές σε είδος από 1-1-2020 και εφεξής.