ΕγκΚΕΑΟ/9/10.3.2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (Φ ΕΚ Α ' 201) περί 
αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.