Ε.2029/11.3.2020

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τις μειώσεις από 
τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας και τις απαλλαγές από αυτόν, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77) και 
των οριζόμενων στην περίπτωση Δ΄ του όρου 12 των  εγκριτικών πράξεων 
νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία εκδιδομένων  βάσει του άρθρου 13 
του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ Α΄ 317)