ΜΙΣΘΩΣΗ Φ.Ι.Χ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΑ

Μεταφορική εταιρεία Α (ΑΕ) που έχει συσταθεί με τον Ν.3887/2010 με αντικείμενο δραστηριότητας Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων & δεύτερο τις Ταχυμεταφορές Εγγράφων, διαθέτει Φ.Ι.Χ με άδεια courier καθώς και Φ.Δ.Χ. με άδεια Δημοσίας Χρήσης. Μπορεί να μισθώσει το Φ.Ι.Χ η το Φ.Δ.Χ. βραχυπρόθεσμα (π.χ. ένα μήνα) με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε ατομική επιχείρηση Β που ασκεί το επάγγελμα του Μεταφορέα-Αυτοκινητιστή? Ποιες ενέργειες χρειάζονται σε ΔΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ? Χρειάζεται η Α να διαθέτει ΚΑΔ για δραστηριότητα ενοικίασης φορτηγού?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάση της υποπαραγράφου 4α της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4613/2019, οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να μισθώνουν φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης από άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος.

Ο νόμος αναφέρει ακόμα πως οι επιχειρήσεις μπορούν να μισθώνουν φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ακόμα και από μη μεταφορικές επιχειρήσεις και από επαγγελματίες μη μεταφορείς.

Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ρητά πως για τις μισθώσεις καταρτίζεται συμφωνητικό, που περιέχει τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήματος. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, το συμφωνητικό γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του. Η Υπηρεσία Μεταφορών εντός της ίδιας ημέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του μισθωτηρίου ότι πληρούνται στο πρόσωπο του μισθωτή οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης.

Συνεπώς, μπορεί η μεταφορική εταιρεία Α να εκμισθώσει το ΦΙΧ ή το ΦΔΧ στην επιχείρηση Β χωρίς χρονικό περιορισμό. Δεν χρειάζεται ΚΑΔ ενοικίασης φορτηγού. Πρέπει να καταρτιστεί συμφωνητικό και να υποβληθεί στις αρχές που αναφέραμε πιο πάνω.