ΕγκΚΕΑΟ 52/19.12.2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4647/2019.