ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ

  Σύμφωνα   με την εγκύκλιο του ΙΚΑ υπ. Αριθ. 10/2013, σχετικά με την ασφάλιση των αμειβόμενων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από τον 02/2019 θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Σε κομμωτήριο, βοηθός κομμώτριας, χωρίς πτυχίο κομμωτικής, θα ασφαλιστεί στην 8η Ή στην 7η ασφαλιστική κλάση; Η εργαζόμενη έχει την ειδικότητα του εργάτη, άρα αμείβεται με 29,04 τα οποία είναι μεγαλύτερα από την 7η ασφαλιστική κλάση. Στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές εισφορών θα υπολογιστούν με τα 29,04*25 ή 29,39*25?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η εργαζόμενη της επιχείρησής σας έχει την ειδικότητα βοηθού κομμώτριας. Άρα, βάσει της εν λόγω εγκυκλίου του ΙΚΑ ανήκει στην 7η ασφαλιστική κλάση. Κατά το έτος έκδοσης της εγκυκλίου, το τεκμαρτό ημερομίσθιο της κλάσης αυτής ανερχόταν στο ύψος €26,76. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, αν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια (Υ.Α. αριθ.Φ11321/15456/1077/2012-ΦΕΚ 2266/τ. Β΄/2012). Στην περίπτωσή σας, το ελάχιστο ύψος αμοιβής με την οικεία συλλογική σύμβαση είναι παραπάνω από εκείνο που προέβλεπε η εγκύκλιος αλλά χαμηλότερο από την 8η ασφαλιστική κλάση. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, δεν εμπίπτει στην τελευταία, αλλά οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των € 29,04 που είναι ανώτερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της εγκυκλίου του 2013 και το κατώτερο με βάση την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.