ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/41811/1472/7.10.2019

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης