ΣτΕ 1376/2018 [Σαφήνεια αιτήματος προς συνταξιοδότηση]

Το αίτημα προς συνταξιοδότηση πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή

ΣτΕ 1376/2018 Τμ. Α΄

Η υπέρβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης του Δημοσίου και στις εκδιδόμενες κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 1943/1991 κοινές υπουργικές αποφάσεις προθεσμιών, εντός των οποίων η αρμόδια ή οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου οφείλουν να αποφανθούν επί υποβαλλομένου αιτήματος, στοιχειοθετεί ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., αν συντρέχουν και οι λοιπές κατά το άρθρο αυτό προϋποθέσεις, ήτοι η επέλευση ζημίας και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της κατά τα ως άνω παράνομης πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας και της επελθούσας ζημίας. Ειδικώς δε επί παράνομης κατά τα ως άνω καθυστέρησης διεκπεραίωης αιτήματος ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο υπάγεται, περί αναγνώρισης διαφόρων χρονικών διαστημάτων ως συντάξιμου χρόνου (για παράδειγμα του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή του χρόνου εκτόπισης), δύναται να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τη ζημία που υπέστη ο ασφαλισμένος από τη μη έγκαιρη άσκηση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης περί χορήγησης σύνταξης γήρατος. Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων του θεσμικού νόμου περί Ι.Κ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας και Διαδικασίας Απονομής των παροχών του ΙΚΑ, για την απονομή σύνταξης από το Ι.Κ.Α. απαιτείται, κατʼ αρχήν, η υποβολή από τον ασφαλισμένο ή άλλο δικαιούχο αίτησης, στην οποία όμως πρέπει να περιέχεται το σχετικό αίτημα κατά τρόπο σαφή, δεδομένου ότι η αίτηση αυτή αποτελεί και την αφετηρία για την έναρξη της διαδικασίας διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση και ότι χωρίς τέτοια αίτηση δεν είναι δυνατόν να αρχίσει η καταβολή σύνταξης ή επιδόματος αναπροσαρμογής. Συνέπεια τούτου είναι ότι η αίτηση αναγνώρισης οιουδήποτε χρονικού διαστήματος ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ δεν μπορεί κατʼ αρχήν να θεωρηθεί ότι περιέχει και αίτημα συνταξιοδότησης, ώστε από την υποβολή της αίτησης αυτής να αρχίζει η καταβολή της σύνταξης, καθόσον τέτοιο αίτημα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς στην αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Ίδρυμα, χωρίς να αποκλείεται πάντως η περίπτωση ερμηνείας αιτήσεως αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας ως περιλαμβάνουσας, ενόψει του όλου περιεχομένου της, και αίτημα για συνταξιοδότηση.