ΕγκΕΦΚΑ 44/6.9.2019

Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019