ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ28662/901/2.9.2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α 73)