ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/28443/892/18.7.2019

Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του