ΕγκΥΠΕΚΑΑ 55203/5.7.2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2019
Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών