ΑΠ 1387/2017 [Άκυρη καταγγελία εργοδότη]

Άκυρη καταγγελία εργοδότη - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος για λήψη μισθών υπερημερίας

ΑΠ 1387/2017 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό

Το δικαίωμα του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του από τον εργοδότη υπόκειται, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα, στους τιθέμενους από το άρθρο 281 ΑΚ περιορισμούς, δηλαδή απαγορεύεται η άσκησή του αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Τέτοια υπέρβαση υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος κατά το διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη του παραμένει θεληματικά άνεργος, αποφεύγοντας αδικαιολόγητα και κακόβουλα να επιδιώξει την εξεύρεση άλλης εργασίας, την οποία μπορεί να ανεύρει και να παράσχει ευχερώς, προκειμένου να εισπράττει από τον εργοδότη του μισθούς υπερημερίας χωρίς να εργάζεται. Εκτός όμως από την περίπτωση αυτή, η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου για λήψη μισθών υπερημερίας είναι καταχρηστική και όταν αυτός κακόβουλα και αδικαιολόγητα αποχωρεί οικειοθελώς από εργασία που ανεύρε, η οποία δεν υπολείπεται εκείνης που παρείχε προηγουμένως, με τον ίδιο πιο πάνω κακόβουλο σκοπό. Δικονομικά ζητήματα.