ΑΠ 1385/2017 [Καταγγελία κατόπιν προμήνυσης]

Καταγγελία κατόπιν προμήνυσης - Ακυρότητα αυτής - Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για προβολή αξιώσεων - Χρονικό σημείο έναρξής της 

ΑΠ 1385/2017 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό

Κάθε αξίωση εργαζομένου που πηγάζει από ακυρότητα της καταγγελίας της σχέσης εργασίας του τυγχάνει απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί εντός τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας από τη λύση της σύμβασης εργασίας. Πρόκειται για καθιέρωση ουσιαστικού απαραδέκτου, το οποίο κατά κύριο λόγο πλήττει το δικαίωμα επίκλησης και προσβολής της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ως άκυρης και κατʼ ανάγκη και τις συνεχόμενες με αυτό ουσιαστικές αξιώσεις. Στην περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προμήνυσης, η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει από την ημέρα της καταγγελίας, αλλά από την ημέρα της παρόδου του χρόνου προειδοποίησης. Κι αυτό διότι ο χρόνος της προμήνυσης έχει ως συνέπεια την αναστολή της άμεσης ενέργειας της καταγγελίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί, κατά δε το χρονικό αυτό διάστημα η σύμβαση συνεχίζει την κανονική λειτουργία της και λύεται με την πάροδο του χρόνου προειδοποίησης. Αναιρετικοί λόγοι.