Εξόφληση τιμολογίου σε λογαριασμό τρίτου - λογιστικές εγγραφές

Μεταφορική εταιρεία εκτελεί έργο μεταφοράς για εταιρεία του Δημοσίου. Κάποιους μήνες η μεταφορική καλεί και συνεργαζόμενα αυτοκίνητα για ενίσχυση του στόλου. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ, η μεταφορική εταιρεία δεν κάνει αντικατάσταση του τιμολογίου (ώστε να στείλει δικό της τιμολόγιο) και το προωθεί στη δημόσια επιχείρηση. Η τελευταία με τη σειρά της εξοφλεί τα τιμολόγια όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με την κατάθεση των σχετικών ποσών σε λογαριασμό της μεταφορικής.

Πώς θα απεικονισθούν οι σχετικές συναλλαγές στα βιβλία της μεταφορικής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καταρχήν, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι από τα δεδομένα του ερωτήματος δεν προκύπτει ο λόγος για τον οποίο η συνεργαζόμενη επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο με απαλλαγή του ΦΠΑ (λ.χ. ενδέχεται να εντάσσεται στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39, του κώδικά ΦΠΑ;).

(Α) Με την υπόθεση ότι τα συνεργαζόμενα αυτοκίνητα εκδίδουν τα τιμολόγια προς την μεταφορική εταιρεία, υπό την έννοια ότι η τελευταία έχει αναλάβει το έργο, είναι σαφές ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσίας προς αυτήν.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ερώτημα, η μεταφορική εταιρεία δέχεται υπηρεσίες από τα συνεργαζόμενα αυτοκίνητα. Κατ αρχάς, βάσει σύμβασης με την εταιρεία του Δημοσίου, θα χρεώνει τον λογαριασμό 30. «Πελάτες» (αναλυτικός: η εταιρεία του Δημοσίου, ή μέσα από την εμπορική διαχείριση) και θα πιστώνει το δημιουργούμενο έσοδο (ομάδα 7) και τον αντίστοιχο υπολογαριασμό του ΦΠΑ εκροών. Ακολούθως, οι υπηρεσίες που δέχεται από τα συνεργαζόμενα αυτοκίνητα, συνιστούν έξοδα για την μεταφορική εταιρεία. Προφανώς, τα τιμολόγια των συνεργαζόμενων εκδίδονται στην επωνυμία της μεταφορικής, συνεπώς θα χρεώνεται λογαριασμός σχετικής δαπάνης και θα πιστώνεται ο λογαριασμός 50 «Προμηθευτές», με σχετική ανάλυση των συνεργαζόμενων αυτοκινήτων, ανά οντότητα.

Η μεταφορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ιδιαίτερο «αρχείο», με τα αντίγραφα των τιμολόγιων των συνεργαζόμενων, αφού τα προωθεί προς την εταιρεία του Δημοσίου.

(Β) Στην περίπτωση κατά την οποία τα τιμολόγια των συνεργαζόμενων αυτοκινήτων εκδίδονται προς την εταιρεία του Δημοσίου, ενώ η εξόφλησή τους γίνεται με κατάθεση των σχετικών ποσών σε λογαριασμό της μεταφορικής εταιρείας, προκύπτει το ζήτημα είσπραξης για λογαριασμό τρίτου. Περαιτέρω, η είσπραξη ή η καταβολή αμοιβής για λογαριασμό τρίτου δεν απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία μολονότι μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες στον έλεγχο των συναλλαγών και την λογιστική τους απεικόνιση. Μάλιστα, όσον αφορά την έκπτωση των δαπανών, από τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 23, του ΚΦΕ, η καταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού δαπάνης 500 ευρώ και άνω, μπορεί γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου προς συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων (βλ. Πολ. 1055/2016).

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) δεν προβλέπουν ιδιαίτερους λογαριασμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) τρίτων.

Συνεπώς, κατά την δεύτερη αυτή περίπτωση, η μεταφορική εταιρεία μπορεί να καταχωρίζει ποσά που εισπράττει για λογαριασμό άλλης επιχείρησης σε πίστωση του λογαριασμού 53.06 «Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες» και χρέωση του σχετικού λογαριασμού 38.02 «Καταθέσεις όψεως». Εν συνεχεία, ακολουθείται η αντίστροφη καταχώριση με την απόδοση της εισπραχθείσας αμοιβής στην συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί της ομάδας 53 παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο ή στο απαιτούμενο κατά περίπτωση επίπεδο ανάλυσης (βλ. Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014).