ΕγκΕΦΚΑ Φ80000/19581/580/28.5.2019

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές των αιρετών