Είσπραξη επιδότησης από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεργάζεται με ΚΕΚ στo πλαίσιo υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης - επιμόρφωσης. Με την λήξη του προγράμματος το ΚΕΚ θα τιμολογήσει το ΝΠΙΔ και θα επακολουθήσει η είσπραξη της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

α)Η θετική διαφορά από την ενέργεια αυτή (η επιδότηση που θα πάρει το ΝΠΙΔΔ ανέρχεται π.χ. σε 6.000 ευρώ, ενώ το τιμολόγιο του ΚΕΚ είναι πχ. 3.000), των 3.000, αποτελεί έσοδο φορολογητέο (από επιχειρηματική δραστηριότητα) για το ΝΠΙΔ;

 β) Αν το ΝΠΙΔ θα υποχρεωθεί για τον λόγο αυτό να τηρήσει απλογραφικά βιβλία; Σημειώνεται ότι στο καταστατικό του, προβλέπεται γενικά η κατάρτιση των μελών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθορίζεται στην παράγραφο 3, του άρθρου 21, του ΚΦΕ, ως «κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ, του άρθρου 45, του ΚΦΕ, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπόκεινται, μεταξύ άλλων και «τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου».

Περαιτέρω, η φορολογική διοίκηση εξειδικεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις με τις Πολ. 1044/2015 και 1123/2015, αναφέρει ότι «περιπτώσεις εσόδων που αποκτούν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα οποία πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, είναι οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η αριθ. 389/2000 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ).

Με βάση τα παραπάνω, κατά την άποψή μας,  θεωρούμε ότι η θετική διαφορά που προκύπτει από την λήψη της επιδότησης δημοσίου φορέα και της σχετικής δαπάνης για την κατάρτιση των μελών ενός μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα καθώς:

α) δεν συνιστά πράξη με σκοπό την επίτευξη κέρδους,

β) προκύπτει στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΝΠΙΔ κατά την επίτευξη του επιμορφωτικού σκοπού του και

γ) οι όποιες υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά σε μέλη του.