ΕγκΕΦΚΑ 19/17.4.2019

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.
ΣΧΕΤ. : Εγκ. τ. ΙΚΑ 42/1966 & 160/88.