E.2046/21.3.2019

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018.