ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/Δ17/οικ42472/969/14.3.2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016