Ε.2042/13.3.2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α' 40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης)