Ε.2041/7.3.2019

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/01
Σχετ: Η υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018/21-12-2018 εγκύκλιος διαταγή.