Εισφορές σε αμοιβή διαχειριστή ΕΠΕ

Διαχειριστής σε ΕΠΕ ο οποίος είναι και ο μοναδικός εταίρος της (Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) λαμβάνει αμοιβή διαχειριστή. Για την αμοιβή του, από 01/06/2018 και μετά θα υπολογίσουμε ασφαλιστικές εισφορές με το άρθρο.38 (ως μισθωτός) ή θα συνεχίσει να στέλνει ο ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια όπως γινόταν μέχρι 30/06/2018 (άρθρο 39); Σημειώστε πως ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν έχει καμία άλλη ασφαλιστέα ιδιότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η περίπτωση του εταίρου ΕΠΕ εμπίπτει στην ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων του άρθρου 39, του Ν 4387/2016. Συνεπώς, το μέλος της ΕΠΕ πρέπει να καταβάλλει τις εισφορές του βάσει των κερδών που του αναλογούν όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας (Εγκ. ΕΦΚΑ 1/2017).

Όσον αφορά τις αμοιβές διαχείρισης σε διαχειριστές ΕΠΕ ή προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) που συμμετέχουν ταυτόχρονα στην εταιρεία, η διοίκηση του ΕΦΚΑ με την Εγκ. Δ.15/Δ'/619/15/16.4.2018, διευκρίνισε ότι: «εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζόμενων των προβλέψεων του άρθρου 36, παρ. 1 του Ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο, και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα.

Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εφαρμόζονται από 1/6/2018.»

Σημειώνεται ότι παρόλο που η ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω έχει παρέλθει (1/6/2018), η διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιεύσει σαφείς οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης στης ασφάλισης των εν λόγω προσώπων στην ΑΠΔ και τον καθορισμό των εκάστοτε ποσοστών υπολογισμού των κρατήσεων. Ως εκ τούτου θεωρούμε το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα και αναμένουμε να διευθετηθεί με νεότερη εγκύκλιο στο προσεχές μέλλον.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την φορολογία χαρτοσήμου οι ως άνω αμοιβές υπόκεινται σε χαρτόσημο 1,20% το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται στο δημόσιο ηλεκτρονικά μέσω των μηνιαίων δηλώσεων “Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”.