ΕγκΥΠΕΚΑΑ Δ15/Δ/οικ66377/1797/13.12.2018

Παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή τον άρθρου 22 ν.4488/2017 σε διοικητές, αναπληρωτές και αποδιοικηηές νοζοκομείων