Πολ 1190/12.10.2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179/11-10-2018) σχετικά με την εκπροσοπηση του Ελληνικου Δημοσίου στισ δίκες του ν. 3869/2010 (ρυθμιση οφειλων υπερχρεωμενων φυσικών προσώπων)