Πολ 1133/2018

Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργου Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Βϋ2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Βϋ 4643) σχετικά με τη ρυθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπωσ ισχυει