Απογραφή παντοπωλείου

Επιχείρηση παντοπωλείο με πωλήσεις τσιγάρων 450.000,00 ευρώ και αγορές 350.000,00 ευρώ υποχρεούται σε απογραφή αποθεμάτων αφού ξεπερνά τις 150.000,00 ευρώ. Εάν δεν κάνει απογραφή αποθεμάτων θα έχει πρόβλημα;

Οι πωλήσεις καρτών και οι πωλήσεις εφημερίδων μπαίνουν στον κωδικό 349 του ΦΠΑ; Στο Ε3 οι αγορές καρτών μπαίνουν στον κωδικό 529, και οι πωλήσεις καρτών, προμήθειες εφημερίδων, εισιτηρίων, scratch σκρατς, καρτών μπαίνουν στον κωδικό 276; Τα σκρατς (πρωτοκολλά λαχείων) που έχουν καταχωρηθεί μέσα στον χρόνο με βάση τα πρωτόκολλα και όχι την τελική εκκαθάριση, στις ΜΥΦ θα υπάρχει πρόβλημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Mε την Πολ.1019/2015 δίνεται η δυνατότητα σε οντότητες που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος),  καθώς και να μην τηρούν το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω  Ν 4308/2014, ήτοι  το «αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων».

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της (δηλαδή άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) μεταξύ άλλων και της δραστηριότητας «εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση λιανική ή κυρίως λιανική)» (2.10 στην Πολ. 1019/2015). Θεωρούμε, επίσης, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης θέσης της Διοίκησης, ότι οι λιανικές πωλήσεις προϊόντων καπνού μπορούν να εντάσσονται στη δραστηριότητα της εμπορίας ψιλικών (2.14 στην ως άνω Πολ.) και συνεπώς να τυγχάνουν της απαλλαγής από την διενέργεια απογραφής. Τα παραπάνω, υπό την έννοια ότι στην Πολ. 1019/2015 δεν αναφέρεται ρητά η δραστηριότητα «Πώληση καπνού – τσιγάρων λιανικώς».  

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν δίνεται σε οντότητες οι οποίες λόγω υπέρβασης των σχετικών ορίων (ήτοι: 1.500.000 ευρώ κύκλος εργασιών κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις) δεν εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση εμπίπτει στην απαλλαγή και αποφασίζει να μην συντάξει απογραφή, λαμβάνεται, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων το σύνολο των αγορών της χρήσης (παρ. 3, άρθρο 30, του Ν. 4308/2014). Στο Ε3 αναγράφεται μηδενικό απόθεμα λήξης και μηδενικό απόθεμα έναρξης, καθώς το 10% των αγορών δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη, από την έναρξη εφαρμογής των ΕΛΠ και μετά. Κατά παρόμοιο τρόπο και στην κατάσταση αποτελεσμάτων το πεδίο «μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)», θα είναι μηδενικό.

Οι πωλήσεις καρτών, εφημερίδων και σκρατς, αφορούν πωλήσεις που γίνονται για λογαριασμό τρίτου και άρα θα πρέπει να εμφανίζονται διακεκριμένα (σε χωριστή στήλη) στα απλογραφικά βιβλία της οντότητας, για πληροφοριακούς λόγους. Έσοδο για την επιχείρηση από τις πωλήσεις αυτές είναι η προμήθεια που λαμβάνει μέσω της εκκαθάρισης που εκδίδουν οι προμηθεύτριες εταιρείες και όχι τα ποσά που λαμβάνει από τις πωλήσεις. Η εκκαθάριση αυτή αποτελεί επί της ουσίας το φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) που θα ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση της κατάστασης στοιχείων για διασταύρωση των συναλλαγών (ΜΥΦ). Είναι προφανές ότι εφόσον δεν υφίσταται αγορά, η αξία των αγαθών αυτών που λαμβάνονται από την επιχείρηση με σκοπό την πώλησή τους, δεν θα εμφανισθεί στο έντυπο Ε3 – «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και δε θα ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος. Ομοίως και στην δήλωση ΦΠΑ οι πωλήσεις των εφημερίδων, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. δεν εμφανίζονται σε κάποιο κωδικό, ούτε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κλάσματος pro rata εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση (βλ. και παρ. 8, άρθρο 19, του Κώδικα ΦΠΑ).