ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ80020/οικ/43434/Δ15/734/7.11.2016

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)