Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ) 2015

Ο Σεπτέμβριος του 2016 είναι ο μήνας εντός του οποίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών της χρήσης 2015. Η καταληκτική ημερομηνία της 30/9/2016 ισχύει ειδικά για τα δεδομένα του ημερολογιακού έτους 2015 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1240/2015. Με την ίδια ΠΟΛ. ορίζεται επίσης ειδική προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών η 30/11/2016.

Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες προθεσμίες για τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους 2016 εκπνέουν στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 και τέλος Απριλίου 2017 αντίστοιχα με εξαίρεση τις εκκαθαρίσεις που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό που αφορούν, για τις οποίες οι προθεσμίες εκπνέουν στο τέλος Απριλίου 2017.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Όπως προκύπτει και από το νόμο, αλλά έχει διευκρινιστεί και με τις εγκυκλίους της διοίκησης, υποχρέωση υποβολής των παραπάνω καταστάσεων έχουν: